Sedat SİLAHTAROĞLU ile Röportaj

Sedat SİLAHTAROĞLU ile Röportaj

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ülke ekonomisi için önemini anlatarak röportajımıza başlayabilir miyiz? Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yüksek katma değerli makine imalatı, otomotiv yan sanayi, malzeme ve elektrik elektronik üretimi sektörlerine odaklanan bir Organize Sanayi Bölgesidir. Özellikle makine alanında sektörün her yıl %10 büyüdüğünü ve son on yıl içerisinde bünyemizde bulunan sektör temsilcilerimizin iki katı büyüme başarısı gösterdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca yine bünyemizde faaliyet gösteren firmaların, üretim faaliyetlerini bir araya getirerek sanayi üretimini artırdığını ve istihdam olanaklarını genişlettiklerini görmekteyiz. Katılımcılarımızın birbirleriyle yakın konumda bulunarak tedarik zinciri avantajları elde etmeleri ortak tedarikçilere erişim, iş birlikleri ve sinerji sağlama imkanları, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma potansiyelini en üst noktaya taşıyarak sektördeki işletmelerin rekabet gücünü artırıp ülke ekonomisine katkısını dahada verimli hale getirmiştir. Organize Sanayi Bölgemiz’ de faaliyet gösteren katılımcılar mühendislik alanında teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalar yapmaktadır. Yenilikçi ürünler, süreçler ve çözümler geliştirme potansiyeli taşıması ülkenin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunarak rekabet gücünü artırmaktadır. Katılımcılarımızın ürettiği yüksek katma değerli ürünler, ülkemizin ihracat potansiyelini arttırmakta, kaliteli ve rekabetçi ürünlerin üretilmesi ise, yurt içi ve yurt dışı talepleri karşılayarak dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlamaktadır. Oluşan bu durum sayesinde ülkemizin cari açığının azaltılması ve ekonomisinin büyüyerek milli gelir artışına katkıda bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak ilk günden bu güne kuruluş felsefelerimize bağlı kalarak yüksek teknoloji gerektiren sanayi makinelerinin geliştirilmesinde öncülük etmiş, on binlerce insanımıza istihdam imkânı yaratarak ülke ekonomimiz için hatırı sayılır ihracat gerçekleştirmenin yanında, yerli sanayi makineleri üretimini artırarak sanayi makineleri ithalatı için ödenen milyarlarca dolarlık maliyetlerin azaltılması ile önemli bir döviz tasarrufu sağlanmasına öncülük ettiğimizi söyleyebiliriz. Bölgenizi daha yakından tanıyabilmek için kaç firmanın faaliyet gösterdiğini, kaç kişi istihdam edildiğini, istihdamda nitelikli insan kaynağını, doluluk oranı gibi bilgileri paylaşabilir misiniz? Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz, 510 hektarlık alan içerisinde 93 adet sanayi parseline ev sahipliği yapmaktadır. Organize Sanayi Bölgemiz’ de Temmuz 2023 itibarıyla 60 adet katılımcı firmamız üretim faaliyeti göstermektedir. Bölgemizdeki üretimde olan fabrikalarda 11.674 çalışan istihdam edilmektedir. Makine sektörü gibi ağır bir iş kolu olmasına rağmen çalışan sayımızın %15’lik kısmı kadınlardan oluşmaktadır. Ayrıca 25 adet inşaatı devam eden şantiyelerde ve Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde çalışanlar bu sayıya ilave edilmemiştir. Toplam parsel adedi bazında doluluk oranımız %65 seviyesindedir. Doluluk oranımızın üretime girecek yeni katılımcılarımızla yıl sonunda %90 seviyesinde olması ve yıl sonu çalışan sayımızın 16.500 kişi olmasını öngörmekteyiz. Günümüzdeki üretim süreçlerinde yüksek teknolojili makinelerin kullanımı olmazsa olmazlardan... Bu noktadan hareketle yüksek teknoloji gerektiren makine üretimini dikkate aldığımızda Makine İhtisas OSB’deki teknolojik alt yapınız ve üretim gücünüz hangi seviyede? Özellikle gelişmiş ülkeler bazında ele aldığımızda rekabet gücünüz hangi noktada? Dijital dönüşüm OSB’ miz için hayati önem arz etmektedir. Bu bilinçle Endüstri 4.0 ve ileride daha yaygın olarak kullanacağımız Endüstri 5.0 gibi sanayi alanındaki devrimsel süreçlerden daha etkin ve daha verimli bir şekilde yararlanmak adına Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak kuruluş aşamasından itibaren dijital alt yapımızı tamamlamış ve tüm paydaşlarımızın kullanımına hazır hale getirmiş bulunmaktayız. Söz konusu alt yapımızın sağlam oluşu özellikle hassas makine parçası imalatı konusunda faaliyet gösteren ve yüksek teknoloji kullanımı gerektiren firmalarımızın üretim gücüne büyük katkılar sağladığını görmekteyiz. Ayrıca yine 380/154/33 kV trafo merkezi ile üyelerimize kesintisiz ve kaliteli enerji sunmanın yanı sıra, yenilenebilir enerjiye dönüşümü destekleyerek enerji verimliliğine katkıda bulunuyor, RMS – A istasyonu ile kesintisiz doğal gaz hizmetini tüm katılımcılarımızın kullanımına sunuyoruz. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin bir diğer alt yapı gücü ise atık su arıtma sistemi ile üreticilerimizin biyolojik ve kimyasal atık sularını temizleyerek hiçbir kirlilik parametresi barındırmadan doğaya verebiliyor olmasıdır. Bu sayede tüm atık parametrelerimiz yayınlanmış standartların çok altında olup, doğaya hiçbir kirlilik verilmemekte ve katılımcılarımızla birlikte yüksek katma değerli üretim yaparak ülke ekonomisinde büyük bir katkı sağlarken emanetimiz olan doğaya zarar vermeden gelecek nesillere temiz bir çevre sunmayı sürdürmekteyiz. Böylelikle Dünya standartlarındaki altyapı hizmetleri ile üreticilerimizin global rekabet gücüne katkıda bulunuyor ve dünya piyasalarında yer almalarını kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki yakın zamanda devreye girecek olan SCADA sistemi ile üreticilerimizin enerji, su ve doğal gaz kullanımı konusundaki verimliliklerini kontrol ediyor ve iyileştiriyor olacağız. Tüm bu gelişmelerle birlikte bünyemizde bulunan katılımcı firmalarımızın özellikle son yıllarda gelişmiş ülkelerdeki sektör temsilcileri ile gerek teknolojik alt yapı gerekse üretim gücü açısından hatırı sayılır bir rekabet halinde olduğu ve Pazar paylarını geçmiş yıllara göre dahada arttırdığını görmekteyiz. Bu rekabetçi durumun aynı zamanda ülke ekonomimize olumlu olarak yansıdığını TİM Türkiye ihracatçılar Meclisi tarafından yapılan 2022 yılı ihracat değerlendirmesinin sonucunda ’da görülmekte olup bunun haklı mutluluğunu yaşamaktayız. OSB’nizin üretim gücü, ülkemizin gelişimi için ne ifade ediyor, nasıl bir katma değer sağlıyor? Farklı bir açıdan bakarsak, ürettiğiniz makineler olmasa ülkemiz nasıl bir kayıp yaşardı? Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaştığı şu günlerde Türk sanayisi de asırlık macerasında büyük sınavlar vermiş çok yol kat etmiştir. Yerel ihtiyacı karşılayacak küçük tesislerden küresel ölçekte dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayan büyük sanayi kuruluşlarına evrilip bölgesinde yetkin bir güç konumuna gelmiştir. Makine ihtisas Organize Sanayi Bölgemiz’ de bu büyük yolculuk esnasında Türk sanayisindeki değişim ve dönüşümün sonucu olarak ortaya çıkmış ve bu uzun bayrak yarışındaki yerini alarak şimdiki zamandan geçmişe bakıp yüzünü cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına çevirmiştir. Makine ihtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak üretim gücümüzün ülkemizin gelişimi açısından ne kadar hayati önem taşıdığının bilinci içerisindeyiz ve bütün enerjimizi bu bilinç doğrultusunda harcamaktayız. Bir bütünün parçası olarak kendini gören OSB’ miz ülkemizin herhangi bir sanayi kuruluşunda üretim adına çarkların durması sonucu nasıl bir kayıp yaşar ise ürettiğimiz makinaların olmaması halinde de ülkemizin aynı kaybı yaşayacağı inancındadır. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin gelecek vizyonunu paylaşabilir misiniz? Hem bölgenizin hem de buradaki üretimin gelecekte dünyada hangi noktaya gelmesini hedefliyorsunuz? Sanayicileri üretime uygun bir alanda toplayarak çarpık sanayileşmeyi önlemek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sektör ve alt sektör gruplarının entegre bir plan dahilinde yerleşmesini ve gelişmesini sağlayarak Türk Makine Sanayine yeni bir güç katmak amacındayız. Gelecek vizyonumuz, Küresel rekabetçi, İnovasyon ve teknoloji alanında lider, Üniversiteler ve araştırma kuruluşlarıyla omuz omuza olan, tamamen yeşil, sıfır atık ve sıfır karbon ayak izi ile üretim yapan, dünya çapında öncü bir Organize Sanayi Bölgesi olmaktır. Daha önceden de belirttiğim üzere Makine sektörüne odaklanmış olan Organize Sanayi Bölgemiz, gelecekte inovasyon ve teknolojik gelişmelere öncülük etmeyi hedeflemektedir. Tabi ki buda, yeni teknolojilerin kullanımını teşvik etmek, Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek ve endüstri 4.0 uygulamalarını benimsemek gibi adımları içermektedir. Makine İhtisas OSB, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak için çeşitli adımlar atmakta. Enerji verimliliği, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi sürdürülebilirlik ilkeleri, gelecek vizyonumuzun önemli unsurları içerisindedir. Aynı zamanda, yerel işletmelerin küresel pazarda rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefliyoruz. Bu, böylece ihracat potansiyelini geliştirmek, uluslararası standartlara uyumu sağlamak, uluslararası iş birliklerini teşvik etmek ve pazar çeşitliliğini artırmak gibi stratejileri önemsiyoruz. Üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer sanayi paydaşları ile her adımda iş birliği içerisindeyiz. Bu iş birliklerine, yetenekli işgücü yetiştirme, eğitim programları oluşturma ve sanayi akademisi entegrasyonu gibi faaliyetlere önem vermekteyiz. Organize Sanayi Bölgemiz içinde bulunan Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde hamisi olarak desteklediğimiz Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ ne kendi talepleri ve bizim tespitlerimiz doğrultusunda her yıl eğitim, makine ve teçhizat, yabancı dil programları, sanayi tesislerimizde pratik eğitim imkânı ve burs gibi destekler sunmaktayız. Bölgeniz yerli ve yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi mi? Neden? Organize Sanayi Bölgemiz hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için birkaç nedenden dolayı tam bir cazibe merkezidir şöyle ki, Organize Sanayi Bölgemiz Kuzey Marmara Otoyolunun (KMO) ulaşıma açılmasıyla, lokasyon olarak hem ulusal hem de uluslararası ulaşım ağının tam merkezinde yer almıştır. Katılımcılarımız tarafından üretilen bir ürün, 15 km mesafede bulunan limanlar veya 35 km mesafede bulunan havalimanı sayesinde kolaylıkla dünyanın herhangi bir ülkesine gönderilebilmektedir. Aynı zamanda katılımcılarımız, 12 km mesafede bulunan Osmangazi köprüsü ile Marmara’nın güneyine ve Ege Bölgesine, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul ve Trakya Bölgesine, TEM ve KMO ile tüm Anadolu’ ya kolaylıkla ürünlerini sevk edebilmektedirler. Ayrıca T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından proje aşamasında olan ve Kuzey Marmara Otoyoluna paralel olarak bir güzergahtan geçmesi tasarlanan İstanbul-Ankara Demiryolu hattından Organize Sanayi Bölgemize iltisak hattı yapılmasını yakından takip etmekteyiz. Organize Sanayi Bölgemiz, Yeşil OSB Sertifikası alacak olan ilk OSB’ ler içerisinde yer almaktadır. Yeşil OSB Sertifikası ile katılımcılarımızda bu sertifikanın getirdiği avantajlardan yararlanmaktadır, buda yabancı ve ihracat ağırlıklı çalışan yerli yatırımcılarımız için önemli bir unsurdur. Özellikle üretimde en iddialı olduğunuz makine sistemlerinden hangisi ön plana çıkıyor? Hangi tür ürünler daha çok talep görüyor? - Global ölçekte iddialı olabildiğimiz, yüksek katma değerli, ülkemizin maddi ve manevi sermaye altyapısına uygun makine sistemlerine yatırım yapıyoruz. Daha çok verimliliği ön planda tutan, sadece Türk Standartları değil dünyaca kabul görmüş olan ANSI, UL, CE, EN, DIN vb. standartlarda üretilmiş makine ve ürünlerimiz ön plana çıkmakta ve talep görmektedir. İhracat payınızı öğrenebilir miyiz? OSB olarak hangi ülkelere hangi ürünleri ihraç ediyorsunuz? Makine İhtisas OSB, yüksek teknoloji gerektiren sanayi makinelerinin geliştirilmesinde öncülük yaparak on binlerce insanımıza istihdam imkânı yaratmıştır. Katılımcılarımız toplamda yıllık yaklaşık 3 Milyar Amerikan Doları tutarında katma değerli ürün ihracatı yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız. Organize Sanayi Bölgemizde üretilen ürünler dünyanın her bölgesine ihraç edilmektedir. Üreticilerimizin satışlarındaki ihracat payı %50’nin üzerinde olup, her biri NET İHRACATÇI konumundadır. Özellikle 2019 yılının aralık ayında başlayan ve tüm dünyayı etkileyen pandemi sonrası tedarik zincirlerinde oluşan yeni yapılar ile ihracat payımız önemli ölçüde artmış bulunmaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan 2022 yılı ihracat değerlendirmesinin sonucu 16 katılımcı firmamızda ilk 1000 firma arasına girerek bize mutluluk yaşatmıştır. Dünyanın hemen hemen her bölgesine ihraç ettiğimiz başlıca ürünlerimiz olarak, otomotiv yan sanayi, özel üretim transformatörler, su atıksu pompa grupları, busbar sistemleri, LED aydınlatma armatürleri, havaalanı taşımacılığı ekipmanları, kompresörler, robotlar teknolojileri, malzeme ürünlerini vs. gösterebiliriz. İhracatta katma değeri artırmaya yönelik OSB olarak çalışmalarınız var mı? Bu alanda neler yapılıyor? İhracatta katma değeri arttırmanın yolunun bilgi ve teknolojiye dayanan yüksek katma değerli ürün üretmekten geçmekte olduğunun bilincindeyiz. Bunun içinde şu adımları izlememiz gerektiğini düşünüyoruz. Eğitim, Teknoloji Transferi ve Teknolojik İş birlikleri, Ar-Ge ve İnovasyon, Dünya Çapında Markalaşma ve Pazarlama ve Kümelenme çalışmalarının yapılması gerekmektedir. İyi eğitimli ve nitelikli işgücü, katma değeri yüksek ürünlerin üretiminde önemli bir faktördür. Eğitim sistemini verdiğimiz desteklerle güçlendirmek, mesleki becerilerin geliştirilmesi için programlar düzenlemekteyiz, yetenekli işgücünün oluşması için eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda ar-ge ve inovasyon çalışmaları içinde üniversiteler ile de iş birlikleri yapılmaktadır. AR-GE, inovasyon, tasarım gibi günümüzün hedeflenen çalışmalarında üniversiteler ile iş birliğiniz hangi boyutta? Ar-Ge ve inovasyon için Üniversite Sanayi iş birliği içerisinde, Savunma Sanayii Başkanlığına atanmış olan Prof. Dr. Haluk Görgün’ ün Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü zamanında başlatmış olduğumuz Üniversite Sanayi iş birliğini arttırarak devam ettirmekteyiz. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi ile de çalışmalarımız olmaktadır. Katılımcı firmalarımızın ihtiyacı olan ve Üniversitelerde yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda ortaya çıkan teknolojilerin ticarileştirilmesi amacıyla iş birliğimiz devam etmektedir. Ayrıca Üniversitedeki uzman akademisyenler, katılımcılarımıza danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar. Bu, şirketlere özel projelerde veya sorunlarda akademik uzmanlığın değerlendirilmesini sağlamaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi yönetimiyle yakın bir iş birliği içerisinde çalışıp, üniversite-sanayi iş birliği içerisinde ar-ge, inovasyon, eğitim, araştırma ve bilgi transferi gibi konularda daha etkili işbirliği yapabilmek amacıyla üniversitenin stratejik yönlendirmesine katkı sağlamak, akademik mükemmelliği ve sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak adına Gebze Teknik Üniversitesi Vakfı’nın Mütevelli Heyetin de yer almış bulunmaktayız. Birçok kesimden nitelikli çalışan anlamında sorunlar olduğu dile getiriliyor. Bu sorunu aşmak için çalışmalarınız var mı? Ülkemizin sanayisinin büyümesi ile doğru orantılı olarak nitelikli personel gereksinimi de artmaktadır. Özellikle Marmara Bölgesinde sanayinin yoğunlaşmış olması, bu nitelikli personel sorununu biz Marmara Bölgesi Sanayicileri için daha da çok belirgin hale getirmektedir. Gerekli nitelikli personel sağlamanın, en iyi yolunun nitelikli eğitimden geçtiğine inanmaktayız. Bu yüzden de eğitime son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda da her yıl eğitim için bütçe ayırarak, nitelikli personel yetiştirebilmek adına öğrencilere burs, yurtdışı dil eğitim desteği vermekle beraber daha önceden de bahsettiğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol ile hamisi olduğumuz Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ ni bölgemizin en iyi eğitim veren teknik liselerinden biri haline getirmek için 2023 yılı içerisinde 3 adet bilgisayar laboratuvarı, son teknoloji CNC tezgahlarıyla donatılmış makine laboratuvarı, kesintisiz eğitim için jeneratör ve UPS tedariği, ses sistemleri, projeksiyon cihazları ile teknolojik malzeme desteği sağlayarak bu okula hibe etmiş bulunuyoruz. Ayrıca Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikalarımızda bu okullardaki öğrencilerimize stajları için imkân sağlamaktayız. Öğrencilerimiz okullarda öğrendiği teorik bilgilerin, pratik bilgiye dönüşmesi ve okullardan mezun olduklarında çalışma hayatı, iş ve işyerlerine kolayca adapte olabilmeleri için çaba sarfetmekteyiz. Bölgeniz Türkiye’de proje bazında birçok ilklere imza atıyor. Bunları da paylaşabilir misiniz? Organize Sanayi Bölgemiz Yönetim kurulu ve Müteşebbis heyetinin kararları ile birçok projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bunlar çok değerli ve önemli projelerdir, birkaç örnek vermemiz gerekirse, Organize Sanayi Bölgemiz ile TEİAŞ arasında yapmış olduğumuz protokolle, kamu -sanayi ortak girişim projesi kapsamında 380/154/33 kV Trafo Merkezini tesis edilerek işletmesi TEİAŞ’a devredilmiştir. Bu trafo merkezi sayesinde hem Organize Sanayi Bölgemizin hem de komşu OSB’ lerin kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanmış, hem de TEİAŞ’ın arz güvenliği açısından çok önemli trafo merkezlerinden birini ülkemize kazandırmış durumdayız. Kuzey Marmara Otoyolunun (KMO) taslak projelerinin çıktığı ilk yıllardan başlayarak bu proje Yönetim Kurulumuz tarafından direkt takip altına alınmıştır. Bizim için can damarlarımızdan biri olan ve dünyaya açılacağımız limanlara, havalimanlarına bağlantımızı sağlayacak OSB’ mize KMO’ dan direkt bağlantı hattı yapılması için Sakarya Üniversitesi’ ne KMO’ nun OSB bağlantısının fizibilite raporları ve uzman bir firmaya bağlantı avan projesi hazırlatılmış ve bu donelerle gerekli görüşmeler yapılarak, KMO’ nun bizce en faydalı kısmı olan OSB bağlantısı hayata geçirilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yeşil Dönüşüm Stratejileri ve Hedefleri arasında büyük önem arz eden ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak Sürdürülebilir Kalkınmayı ilke edinen yönetim anlayışımızda” Yeşil OSB ve Sanayide Yeşil Dönüşüm” öncelikli hedeflerimizden biri olmuştur. Tüm katılımcılarımızla sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması, iklim ve çevre dostu üretim, enerji ve kaynak verimliliği, hava, su ve toprak için sıfır kirlilik prensibi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası düzenlemelere tam uyumu hedeflediğimiz “Yeşil OSB” sertifikasyon sürecine ön başvuruyu yaparak yeşil OSB sertifikasını alan ilk OSB’ lerden biri olmuş olacağız. Bununla ilgili olaraktan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almış bulunmaktayız. Ayrıca, sürdürülebilir kaynakların gelecek nesillere daha yeşil bir çevre sağlayacağının farkındalığı içinde olaraktan, OSB Bölge Müdürlüğü Binamızı çevre dostu olarak inşa etmiş ve bunu da Leed SILVER Sertifikası ile belgelendirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak sanatın dönüştürücü gücüne inanmakta ve sanatçıyı zanaatkarın en yücesi olarak görmekteyiz. Sanat ve zanaat birleşmesi ile en etkili ve en güçlü tasarımların yapılacağına ve üretmiş olduğumuz ürünlerimizin bu sayede hak ettiği değeri göreceğini inancındayız. Bu düşünceler doğrultusunda Cumhuriyetimizin 100.Yılına yaraşır ülkemizin önemli sanatçılarının katılacağı ve destekleneceği, Türkiye’ de resim sanatındaki başarılı çalışmaların kayıt altına alınması, gelecek nesillere aktarılması ve sanatsal üretimi desteklemek amacıyla “Cumhuriyet’in 100. Yılı” temalı bir resim yaraşması düzenlemiş olmanın heyecanı içerisindeyiz. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliğinin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini göstermek, hayvan hakları evrensel bildirgesini hayata geçirmek, çevre hukuku ve hayvan hakları hukukunu birlikte yorumlayarak doğa-insan uyumu bilincini sağlamak adına sahipsiz ve kontrolsüz sokak hayvanlarını sahipli kontrollü hayvanlar olarak sokaklarda yaşamalarının şartlarını sağlayarak, beslenme, barınak ve sağlık sorunlarını çözüm ürettik. Aynı zamanda kısırlaştırma yaparaktan nüfus kontrolü sağlamış olduk.

Makine İhtisas OSB

Açılacak iş pozisyonları hakkında bilgi almak için lütfen bilgilerinizi ve CV'nizi bize iletin Bize Ulaşın

İŞ Mİ ARIYORSUN ?

Firmaların oluşturduğu ilanlara bakabilir ve bu ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İş İlanlarını Gör