KVKK Hakkında

KVKK Hakkında

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1.         Genel Tanım

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (“Makine OSB”) tarafından, Kanunun 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

2.         Veri Sorumlusu

Makine OSB, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (“4562 sayılı Kanun”) kapsamında müteşebbis heyetin veya genel kurulun vereceği karar üzerine yönetim kurulunun başvurusu üzerine Bakanlıkça verilen kamu yararı kararı ve sınırları belirlenmiş yetki çerçevesinde kamulaştırma işlemleri yaptırabilen bir özel hukuk tüzel kişiliğidir. Bu kapsamda kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Demirciler Mh. (Köyü) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad No:8 41455 Dilovası/Kocaeli adresinde mukim  Uluçınar Vergi Dairesi’ne 5650244416 Vergi Numarası ile kayıtlı Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından, Kanun’un temel ilkelerine uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3.         Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Makine OSB; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Makine OSB tarafından, başta 4562 sayılı Kanun’da sayılan görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 4562 sayılı Kanun’da sayılan kuruluş amaçlarının ifa edilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Makine OSB ve Makine OSB ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Ad soyad
 • Cinsiyet
 • Doğduğu Ülke
 • Doğum tarihi
 • Doğum yeri
 • İmza,
 • TC kimlik No

 

 • Yönetim kurulu üyeleri
 • Müteşebbis heyet üyeleri
 • Denetim kurulu üyeleri
 • Bölge müdürlüğü üyeleri
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Habere konu kişi
 • Kiracı/Finansal kiracı
 • Katılımcı yetkilisi/çalışanı
 • Stajyer
 • Eğitim katılımcısı
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi

 

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, katılımcı kabul, kira sözleşmesinin akdi, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, anket, haber, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden veya üçüncü kişiler vasıtasıyla temin edilmektedir.

 

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Makine OSB personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, personel çalışmalarının denetlenmesi,
 • Katılımcı kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemlerin mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütülmesi,
 • Katılımcılara çevre, elektrik, imar, inşaat, güvenlik, itfaiye, mali ve idari işler, su ve doğalgaz ile genel hizmet konularında ruhsat, izin, hizmet ve gerekli hallerde görüş verilmesi,
 • Muhasebe kayıtlarının tutulması, izin, ruhsat ve hizmet bedellerinin tahsilinin yapılması,
 • Makine OSB katılımcı işlemlerinin yürütülmesi,
 • Sanayi bölgesi hizmet kalitesinin geliştirilmesi noktasında, Hizmet Memnuniyet Anketi, Çalışan Memnuniyet Anketi, Personel Performans Değerlendirmesi vb. anket çalışmalarının yapılması,
 • Katılımcıların danışmanlık ve bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi için Makine OSB nezdinde çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmaları ile katılımcılar tarafından yapılacak eğitim taleplerinin tespiti, değerlendirilmesi, organizasyonu ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Eğitimlerin düzenlenmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Adres
 • E-posta adresi
 • İkametgâh
 • İletişim adresi
 • Telefon No
 • Yönetim kurulu üyeleri
 • Müteşebbis heyet üyeleri
 • Denetim kurulu üyeleri
 • Bölge müdürlüğü üyeleri
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Habere konu kişi
 • Kiracı/Finansal kiracı
 • Katılımcı yetkilisi/çalışanı
 • Stajyer
 • Eğitim katılımcısı
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi

 

 

İş başvurusu, iş ortaklığı, katılımcı kabul, kira sözleşmesinin akdi, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, anket, haber, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden veya üçüncü kişiler vasıtasıyla temin edilmektedir.

 

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Makine OSB personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, personel çalışmalarının denetlenmesi,
 • Katılımcı kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemlerin mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütülmesi,
 • Katılımcılara çevre, elektrik, imar, inşaat, güvenlik, itfaiye, mali ve idari işler, su ve doğalgaz ile genel hizmet konularında ruhsat, izin, hizmet ve gerekli hallerde görüş verilmesi,
 • Muhasebe kayıtlarının tutulması, izin, ruhsat ve hizmet bedellerinin tahsilinin yapılması,
 • Makine OSB katılımcı işlemlerinin yürütülmesi,
 • Sanayi bölgesi hizmet kalitesinin geliştirilmesi noktasında, Hizmet Memnuniyet Anketi, Çalışan Memnuniyet Anketi, Personel Performans Değerlendirmesi vb. anket çalışmalarının yapılması,
 • Katılımcıların danışmanlık ve bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi için Makine OSB nezdinde çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmaları ile katılımcılar tarafından yapılacak eğitim taleplerinin tespiti, değerlendirilmesi, organizasyonu ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Eğitimlerin düzenlenmesi,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri,
 • Ziyaret edilen kişi bilgisi,
 • Teslim edilen ziyaretçi kartı bilgileri
 • Kamera kayıtları
 • Yönetim kurulu üyeleri
 • Müteşebbis heyet üyeleri
 • Denetim kurulu üyeleri
 • Bölge müdürlüğü üyeleri
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Habere konu kişi
 • Kiracı/Finansal kiracı
 • Katılımcı yetkilisi/çalışanı
 • Stajyer
 • Eğitim katılımcısı
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi

 

 

 • Makine OSB lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren alınan kayıtlar ve
 • Güvenlik kameraları vasıtasıyla,

 

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Denetim ve güvenliğin sağlanması,
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Cookie Kayıtları
 • IP adresi bilgileri
 • İnternet Erişim Kayıt Log'ları
 • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
 • Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)
 • Şifre ve parola bilgileri vb.
 • Yönetim kurulu üyeleri
 • Müteşebbis heyet üyeleri
 • Denetim kurulu üyeleri
 • Bölge müdürlüğü üyeleri
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Habere konu kişi
 • Kiracı/Finansal kiracı
 • Katılımcı yetkilisi/çalışanı
 • Stajyer
 • Eğitim katılımcısı
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi

 

 

Makine OSB’ye ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, Makine OSB ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, e-posta adresi üzerinden veya telefon yolu ile Makine OSB ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Makine OSB katılımcı işlemlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Makine OSB faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Fotoğraf
 • Ses kaydı
 • Video kaydı
 • Yönetim kurulu üyeleri
 • Müteşebbis heyet üyeleri
 • Denetim kurulu üyeleri
 • Bölge müdürlüğü üyeleri
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Habere konu kişi
 • Kiracı/Finansal kiracı
 • Katılımcı yetkilisi/çalışanı
 • Stajyer
 • Eğitim katılımcısı
 • Tedarikçi çalışanı
 • Tedarikçi yetkilisi
 • Ziyaretçi

 

 

Makine OSB nezdinde düzenlenen organizasyonlar ve etkinlikler esnasında çekilen video ve fotoğraflar, basın yayın faaliyetleri, iş başvurusu veya katılımcı üyelikleri esnasında sunulan fotoğraflar, toplantıları esnasında alınan ses veya görüntü kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Makine OSB personelinin işe alınması,
 • Eğitimlerin düzenlenmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
 • Makine OSB katılımcı üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Makine OSB faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

ÖZLÜK

Özlük Kategorsine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Bordro bilgileri,
 • Disiplin soruşturması,
 • İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları,
 • Mal bildirimi bilgileri,
 • Özgeçmiş bilgileri,
 • Performans değerlendirme raporları
 • SGK dökümleri
 • Yönetim kurulu üyeleri
 • Müteşebbis heyet üyeleri
 • Denetim kurulu üyeleri
 • Bölge müdürlüğü üyeleri
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Meclis üyeleri
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Stajyer
 • Tedarikçi çalışanı

 

Makine OSB yönetiminin ve organlarının oluşturulması için 4562 sayılı Kanun kapsamında talep edilen belgelerin temin edilmesi, personelinin istihdam edilmesi amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, Makine OSB web sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları, tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Makine OSB personelinin işe alınması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Makine OSB faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorsine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Diploma bilgileri,
 • Gidilen kurslar,
 • Meslek içi eğitim bilgileri,
 • Sertifikalar,
 • Transkript bilgileri
 • Yönetim kurulu üyeleri
 • Müteşebbis heyet üyeleri
 • Denetim kurulu üyeleri
 • Bölge müdürlüğü üyeleri
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Meclis üyeleri
 • Çalışan
 • Çalışan adayı
 • Stajyer
 • Tedarikçi çalışanı

Makine OSB yönetiminin ve organlarının oluşturulması için 4562 sayılı Kanun kapsamında talep edilen belgelerin temin edilmesi, personelinin istihdam edilmesi amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, Makine OSB web sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları, tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Makine OSB personelinin işe alınması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Makine OSB faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

4.         Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Makine OSB tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yönetim kurulu üyelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir

KİMLİK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Herkese açık
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Katılımcı kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemlerin mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütülmesi,
 • Makine OSB hizmet kalitesinin geliştirilmesi noktasında, Hizmet Memnuniyet Anketi, Çalışan Memnuniyet Anketi, Personel Performans Değerlendirmesi vb. anket çalışmalarının yapılması,
 • Makine OSB katılımcı işlemlerinin yürütülmesi, katılımcılara çevre, elektrik, imar, inşaat, güvenlik, itfaiye, mali ve idari işler, su ve doğalgaz ile genel hizmet konularında ruhsat, izin, hizmet ve gerekli hallerde görüş verilmesi,
 • Katılımcıların danışmanlık ve bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi için Makine OSB nezdinde çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmaları ile katılımcılar tarafından yapılacak eğitim taleplerinin tespiti, değerlendirilmesi, organizasyonu ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Eğitimlerin düzenlenmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Katılımcı kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemlerin mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütülmesi,
 • Makine OSB hizmet kalitesinin geliştirilmesi noktasında, Hizmet Memnuniyet Anketi, Çalışan Memnuniyet Anketi, Personel Performans Değerlendirmesi vb. anket çalışmalarının yapılması,
 • Makine OSB katılımcı işlemlerinin yürütülmesi, katılımcılara çevre, elektrik, imar, inşaat, güvenlik, itfaiye, mali ve idari işler, su ve doğalgaz ile genel hizmet konularında ruhsat, izin, hizmet ve gerekli hallerde görüş verilmesi,
 • Katılımcıların danışmanlık ve bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi için Makine OSB nezdinde çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmaları ile katılımcılar tarafından yapılacak eğitim taleplerinin tespiti, değerlendirilmesi, organizasyonu ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Eğitimlerin düzenlenmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitimlerin düzenlenmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Herkese açık
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 • Tedarikçiler

 

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitimlerin düzenlenmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

ÖZLÜK

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Müteşebbis heyet üyeleri
 • Denetim kurulu üyeleri
 • Bölge müdürlüğü üyeleri

 

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Katılımcıların danışmanlık ve bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi için Makine OSB nezdinde çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmaları ile katılımcılar tarafından yapılacak eğitim taleplerinin tespiti, değerlendirilmesi, organizasyonu ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Eğitimlerin düzenlenmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

MESLEKİ DENEYİM

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Müteşebbis heyet üyeleri
 • Denetim kurulu üyeleri
 • Bölge müdürlüğü üyeleri

 

 • 4562 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
 • Katılımcıların danışmanlık ve bilgi ihtiyaçlarının giderilmesi için Makine OSB nezdinde çalışan personelin hizmet içi eğitim çalışmaları ile katılımcılar tarafından yapılacak eğitim taleplerinin tespiti, değerlendirilmesi, organizasyonu ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Eğitimlerin düzenlenmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

5.         Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Makine OSB tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir. 

6.         Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Demirciler Mh. (Köyü) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad No:8 41455 Dilovası/Kocaeli adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Makine OSB’ye ait olan makineosb@hs01.kep.tr  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Makine OSB sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@makineosb.org.tr e-posta adresi üzerinden Makine OSB’ye iletebilirsiniz.

 

Makine İhtisas OSB

Açılacak iş pozisyonları hakkında bilgi almak için lütfen bilgilerinizi ve CV'nizi bize iletin Bize Ulaşın

İŞ Mİ ARIYORSUN ?

Firmaların oluşturduğu ilanlara bakabilir ve bu ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İş İlanlarını Gör