Elektrik Birimi

Elektrik Birimi

ELEKTRİK BİRİMİ

Bölge Müdürlüğümüz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 04.06.2009 tarih ve ED-OSB/2116- 0/1491 Lisans No ile OSB Elektrik Dağıtım Lisansı almış olup; bu lisans gereği olarak onaylı sınırlarımız dâhilinde, OSB elektrik dağıtım faaliyeti ve bununla ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Öncelikli hedefimiz tüm  katılımcılarımıza ayrım yapmaksızın eşit koşullarda kesintisiz, kaliteli ve ucuz elektrik enerjisini sunmaktır. Kaliteli e kesintisiz elektrik enerjisini katılımcılarımıza sunmak için  TEİAŞ ile bağlantı anlaşması kapsamında Makine İhtisas OSB tarafından yaptırılan ve geçici kabul sonrasında TEİAŞ’a devredilen 380/154/33 kV Makine OSB trafo merkezi yaptırılmıştır. Makine OSB TM’ den 4 devre 1272 MCM iletkenli havai hat ile OSB Ana Dağıtım Merkezine bağlantı yapılmıştır. Ayrıca acil durumlarda kullanılmak üzere 1 devre 30 MW gücünde yeraltı kablo hattı da tesis edilmiş ve yedek olarak bekletilmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi olarak verdiğimiz hizmette EPDK, TEİAŞ, EPİAŞ ve TEDAŞ hükümlerine uymak ve bu kuruluşların yürürlükte olan ve ileride çıkaracakları kanun ve ilgili mevzuat hükümlere uymak zorundayız. Yürüttüğümüz elektrik enerjisi dağıtım faaliyetinde aşağıdaki işleri yapmaktayız.

      * Onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmek,

      * Dağıtım tesislerinin gerekli yenileme ve genişleme yatırımları ile işletme ve bakımını yapmak,

      * Elektrik enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak katılımcılarına sunumu ile ilgili her türlü önlemi almak,

      * Ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerin okunması ile tahakkuk ve tahsilât yapmak,

      * Katılımcılarına, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerini sunmak ve katılımcılarının OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini, sisteme erişim hakkını gözeterek karşılamak,

      * OSB onaylı sınırları içerisinde bulunan ve başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite tedarik edemeyen serbest tüketici olan katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmek,

      * Katılımcıları açısından; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve korunması için, elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve diğer hizmetler için uygun alt yapıyı sağlamak,

      * 4.4.2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bu lisans kapsamındaki OSB dağıtım bölgesine ilişkin talep tahminlerini hazırlamak ve dağıtım şirketi ve/veya TEİAŞ’ ne bildirmek,

      * Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde gerekli yan hizmetleri ekonomik ve güvenilir olarak sağlamak,

      * OSB dağıtım bölgesindeki katılımcılarının ve diğer tedarikçilerden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden serbest tüketicilere ait kayıtları tutmak, puant taleplerini kaydetmek, sayaç kayıtlarını izlemek ve 3.11.2004 tarihli ve 25632 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasa Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesindeki gerekli bilgi ve belgeleri; ilgili mevzuatın gerektirdiği formatta Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine vermek,

      * Katılımcılarına standart sözleşme sunmak,

      * Serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcılarının tedarikçilerini değiştirmek istemeleri durumunda gerekli yardım, hizmet ve bilgileri sağlamak ve serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcıları herhangi bir tedarikçiye yönlendirmemek, 4.9.2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği çerçevesinde yıllık tüketimleri serbest tüketici limitini geçen katılımcılarına, bu durumla ilgili olarak bildirimde bulunmak,

      * Lisans kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olayları, bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen giderilebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma bildirmek,

      * Tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetime hazır bulundurmak, talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma zamanında vermek,

      * OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüş gerekçelerinin Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan inceleme sonucunda, objektif teknik kriterlere dayanmaması nedeniyle Kurul tarafından uygun görülmemesi halinde, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarını imzalamak,

      * OSB dağıtım sistemine erişilebilirlik hususunda ve elektrik enerjisi kesintileri veya kısıntıları ile ilgili olarak TEİAŞ’a bilgilendirme yapmak,

      * Serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisini katılımcılarının kullanımına sunmak ve buna ilişkin diğer hizmetleri yürütmek,

      * Elektrik enerjisi ve/veya kapasite teminini en ekonomik kaynaktan sağlayabilmek,

      * Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine ilişkin Yönetmelikte belirlendiği şekilde, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak OSB Dağıtım Bedeli önerisini her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlayarak EPDK onayına sunmak,

      * OSB, dağıtım bedelini tüm katılımcılarına eşit taraflar arasında ayırım gözetmeksizin uygulamak,

      * OSB içerisindeki katılımcıların elektrik ruhsat projelerini incelemek ve bunları onaylamak, saha kontrollerini yapmak, 

      * OSB içerisindeki katılımcıların elektrik tesislerinin OG projelerini incelemek, onaylamak ve geçici kabul işlemlerini yapmak,

Bölge Müdürlüğü elektrik birimimiz, 1 elektrik mühendisi, 1 elektrik teknikeri ve 1 elektrik teknisyeninden oluşmaktadır.

Altyapı olarak,

      - 2 adet ana dağıtım binası,

      - 25 adet tali dağıtım binası,

      - 1 adet telekom binası,

      - 126 adet parsel kabini,

      - Toplam 343 km Ø100 mm çaplı koruge boru,

      - Toplam 78.930 mt Ø50 mm çaplı “polietilen” boru,

      - Toplam 102.000 mt yeraltı OG kablo hattı

      - Toplam 1.200 mt OG havai hat

Ayrıca Makine OSB içerisindeki tüm yollar geceleri güvenlik ve trafik zafiyeti yaratmayacak şekilde aydınlatılmıştır. Bu amaçla kullanılan direk tipleri ve adetleri şu şekildedir;

      - Aydınlatma Direk Tipleri ve Adetleri;

      - Tek Konsol, 10 Metrelik Tip: 187 Adet

      - Tek Konsol, 12 Metrelik Tip: 152 Adet

      - Tek Konsol, 14 Metrelik Tip: 72   Adet

      - Çift Konsol, 12 Metrelik Tip: 160 Adet

Makine İhtisas OSB içerisindeki katılımcıların Elektrik Enerjisi alabilmesi için gerekli iş süreci ekteki yol haritasından belirtilmiştir.

Elektrik Temini Yol Haritası
Makine İhtisas OSB

Açılacak iş pozisyonları hakkında bilgi almak için lütfen bilgilerinizi ve CV'nizi bize iletin Bize Ulaşın

İŞ Mİ ARIYORSUN ?

Firmaların oluşturduğu ilanlara bakabilir ve bu ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İş İlanlarını Gör