Mali ve İdari İşler Birimi

Mali ve İdari İşler Birimi

Birim Adı : Mali ve İdari İşler Birimi
Kapsama Alanı : Muhasebe, Finansman,Satın Alma,İnsan Kaynakları, İdari İşler

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün tüm muhasebe, finansman,mali ve idari işlerinin yapıldığı hizmet birirmi olarak çalışır
Mali Ve İdari İşler İşler Biriminde Aşağıdaki Hizmetler Verilir.
A) GENEL MUHASEBE
B) FİNANSMAN
C) SATIN ALMA
D) İNSAN KAYNAKLARI
E) GENEL İDARİ İŞLER

 

A) GENEL MUHASEBE
1. Muhasebe biriminin faaliyet alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
2. Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesi, yersiz ve fazla tahsil edilenlerin ilgililerine iade edilmesi, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi işlemlerini yürütmek,
3. Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
4. Muhasebe sorumlusunu hesap, belge ve işlemlerini gerekli gördüğü ya da mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek.
5. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza edilmesini ve gerektiğinde denetime hazır tutulmasını sağlamak.
6. Muhasebe Biriminin ay ve yılsonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanmasını sağlamak.
7. Dönem Mali tablolarını hazırlamak ve mevzuatında belirtilen süreler içerisinde yetkili mercilere vermek,
8. Muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek,
9. Nakit Veznesi ve mali stokların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak,
10. Ödemelerin, sözleşmeli, mutat ve dönemselliğine göre planlanmasına yardımcı olmak.
11. Muhasebe evraklarının öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılması işlemlerini yürütmek,
12. Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek,
13. Kanuni kesinti ve yükümlülüklere ilişkin bildirge ve beyanları vermek, tahakkuklarını yapılmasını sağlamak,
14. Kalite sistemi içinde Kalite Maliyetleri Kayıtlarını oluşturmak,
15. Muhasebe Departmanının iş organizasyonunu yapmak, iş ve sorumlulukları denetlemek, kontrol etmek,
 

B) FİNANSMAN
1. Kurumun Haftalık, aylık, dönemsel olarak para planlarının yapılmasını sağlamak,
2. Planlanan Bütçelerin sarflarını, karşılaştırmasını ve raporlamasını yapmak,
3. Günlük para hareketlerini takip etmek.
4. Finans Politikalarının belirlenmesini sağlamak, haftalık ödeme planlarını yapmak,
5. Mali Kaynakları kurum menfaatlerine göre yürütmek
6. Banka işlemleri ile ticari ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,
7. Katılımcı - Alıcı ve Satıcılar ile ticari ilişkileri düzenlemek. Borç ve alacakları takip etmek.
8. Stokları ve maddi duran varlıkları yönetmek.
9. Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin takip ve ödenmesini sağlamak, 10. Vergi ve harçların tahakkuku, ödenmesi ve takibini yapmak,
 

C) SATIN ALMA
Satınalma iç Talimatına göre Bölge Müdürlüğünün ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak.

İDARİ İŞLER;

A) İNSAN KAYNAKLARI
1. Birimin iç ve dış yazışmalarını yapmak/yaptırmak ve bilgi alışverişinde bulunmak
2. Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını sağlamak,
3. Müdürlük personelinin Özlük dosyasını oluşturmak arşivlemek ve muhafaza etmek.
4. Personelin kişilik ve özlük haklarını iş yasları kapsamında uygulanmasını sağlamak, işletmedeki çalışanlara eşitlik karinesi içinde davranmak,
5. Hizmet kalitesini yükseltecek kişisel ve mesleki eğitim programları hazırlamak ve bununla ilgili yayın ve bilgi kaynaklarından faydalanılmasını sağlamak, hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek,
6. Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçları taleplerini almak ve istenen niteliklerde personelin tedarikini sağlamak.
7. Personel ile ilgili yasaları, tüzük ve yönetmelikleri takip etmek ve uygulamak.
8. Memur ve işçi disiplin kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun raportörlük görevini yapmak
9. Çalışan personelin aylık ücrete esas olan puantajlarının yapılmasını , ödenecek ücretlerin oluşturulmasını ve zamanında ödenmesini sağlamak.
10. Yıllık ücret artış çalışmaları tablolarını ve önerilerini üst ilişkili olduğu birimlere sunmak..
 

B) GENEL İDARİ İŞLER
1) Bölge içi Acil Sağlık ve Hasta Nakil işlerini organize etmek,
2) Ortak ve Katılımcı ilişkilerini yürütmek, gerekli yazışma, dosyalama ve arşivleme işleri ile organizasyonunun yapılmasını sağlamak.
3) Basın, yayın ve ilan işlerini organize etmek,
4) Bölge hizmet binasının genel temizlik işlerini organize etmek.
5) Misafir karşılaması ikramları ve yemek hizmeti işlerinin organize edilmesini sağlamak.
6) Hizmet birimlerinin koordineli çalışmasını sağlamak,
7) Kurumların Yıllık Olağan/Olağanüstü toplantılarının organizasyonlarını yapmak,
8) Belediye, Tapu, Kadastro vb. kurumlardaki konusuna giren mülkiyet konulu iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
9) Üst ilişkili birimlerin vereceği diğer işleri yapmak.

Makine İhtisas OSB

Açılacak iş pozisyonları hakkında bilgi almak için lütfen bilgilerinizi ve CV'nizi bize iletin Bize Ulaşın

İŞ Mİ ARIYORSUN ?

Firmaların oluşturduğu ilanlara bakabilir ve bu ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İş İlanlarını Gör